EURONEUF: Retour page d'accueil

Prime à la rénovationWat is een premie ?

Een premie is een duwtje in de rug vanwege het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om u te helpen bij het uitvoeren van de werken die nodig zijn aan uw woning op het vlak van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid maar ook om uw woning te moderniseren, het comfort ervan te verbeteren, te zorgen voor voldoende geluidsisolatie langs de voornaamste verkeersaders … Deze premie vertegenwoordigt een bepaald bedrag van de totale kostprijs die u voor deze werken betaalt. Het gaat hier niet om een voorschot, maar om een financiële steun die u niet hoeft terug te betalen.

Gevelverfraaing | kaart:

 

Glossarium


Top - Aannemer :
aannemer die, op het ogenblik van het indienen van de aanvraag, geregistreerd is overeenkomstig de artikelen 400 en 404 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, voor de werken bedoeld in het besluit.

- Balkons, loggia's :
afzonderlijke structuren die buiten het gevelvlak uitsteken met een grondvlak in steen, beton, een metalen structuur of kleine gewelven.

- Beheerder niet-bewoner :
natuurlijke persoon of vereniging die, zonder eigenaar te zijn van de woning, deze beheert krachtens de wet of een overeenkomst.

- Bestek :
bestek opgesteld op naam van de aanvrager door een erkend aannemer, waarop het adres van de werken staat gepreciseerd en met vermelding van: de naam van de aannemer, zijn BTW-nummer, zijn registratienummer, zijn adres, de beschrijving van de aangewende technieken en van de toegepaste methode, evenals de lijst van de gebruikte producten.

- Eigenaar :
natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die beschikt over een wettelijke titel die betrekking heeft op de volle eigendom, het vruchtgebruik of de naakte eigendom van de woning.

- Factuur :
origineel van de naar de vorm opgemaakte factuur, of een voor eensluidend verklaarde kopie ervan, opgemaakt naam van de aanvrager, met vermelding van het adres van de bouwplaats en die betrekking heeft op de werken die in de aanvraag zijn bepaald.

- Gebouw :
gebouw waarvan ten minste twee derden van de niveaus bestemd zijn voor woning en dat sinds meer dan vijfentwintig jaar is gebouwd te rekenen van de datum van de indiening van de aanvraag tot toekenning van de premie.

- Gedwongen mede-eigenaars :
mede-eigenaars zoals bedoeld in artikel 577-3 van het Burgerlijk Wetboek, dit wil zeggen alle personen die een lot van een gebouw bezitten, dat bestaat uit een privatief deel en een aandeel in het gemeenschappelijk deel van dit gebouw, beheerd door een basisakte en een reglement van mede-eigendom.

- Gewone mede-eigenaars :
mede-eigenaars bedoeld in artikel 577-2 van het Burgerlijk Wetboek, dit wil zeggen alle personen die een gebouw in onverdeeldheid bezitten.

- Herstellingen :
herstelling van een gevelelement in zijn oorspronkelijke staat. De vervanging van één of meerdere stukken van het element wordt aanvaard voor zover die vervanging ondergeschikt blijft aan het geheel van het element.

- Houten elementen :
de houten delen van de deuren en vensterramen, van de luifels, de loggia's, de buitenluiken en zonneblinden, de borstweringen, de afdekkingen van steigergaten van de kroonlijsten, de dakvensters en ronde dakvensters, de garagepoorten en ieder ander oorspronkelijk element van de gevel.

- Huisvestingsmaatschappij :
hetzij openbare vastgoedmaatschappij erkend door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, hetzij het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

- Inkomsten :
het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager en in voorkomend geval van zijn echtgenote of van iedere persoon waarmee hij samenwoont, van het voorlaatste jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag, te verhogen in voorkomend geval, voor dezelfde periode, met de afzonderlijk belastbare inkomens en/of de inkomens van de personen zoals bedoeld in artikel 4 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 die niet aan de personenbelasting onderworpen zijn.

- Metalen elementen :
de metalen delen van deuren en vensterramen, van afdaken en luifels, keldergaten, regenwaterpijpen en dolfijnen (onderste deel van een regenwaterpijp), loggia's, beschermroosters van openingen in de ondermuur, van voetenkrabbers en schrapers, borstweringen, leuningen, van de consoles en balken, de afdekkingen van steigergaten, de dakvensters en ronde dakvensters, van de topsieraden, de ankers, de garagepoorten en ieder ander oorspronkelijk element van de gevel.

- Personen ten laste :
de personen ten laste in de zin van artikel 136 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen van het voorlaatste jaar voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

- Sierelementen :
de sierelementen in faïence of keramiek, de sierlijsten in de gevelbepleistering.

- Sociaal Immobiliënkantoor (SIK) :
vereniging zoals opgericht door de ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 12 februari 1998 en gewijzigd door de ordonnantie van 8 november 2001.

- Staat van eigendom :
hetzij een staat van eigendom opgesteld door de Dienst Registratie en Domeinen die alle eigenaars omvat met opgave van hun eigendomsaandeel en de aard van hun rechten, hetzij een verkoopakte of een afschrift ervan, hetzij een eigendomsattest verstrekt door de notaris.

- Vereniging :
vereniging zonder winstoogmerk zoals bedoeld in de wet van 27 juni 1921 tot toekenning van de rechtspersoonlijkheid aan de verenigingen zonder winstoogmerk en aan de instellingen van openbaar nut.

- Vereniging van mede-eigenaars :
vereniging bedoeld in artikel 577-5 van het Burgerlijk Wetboek, dit wil zeggen de rechtspersoonlijkheid die het geheel der gedwongen mede-eigenaars kan aannemen voor het beheer van het gebouw.

 

Homepage >>

 

Euroneuf bvba, Fierlantstraat 82-84 - 1190 Brussel (België)   |   Contacteer-ons